« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: overige lasten

 

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Administratie- en beheerslasten

De lagere dan begrote administratie- en beheerslasten worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten van uitbesteed drukwerk (0,2 miljoen euro), lagere vergaderkosten (0,2 miljoen euro), lagere licentiekosten (0,2 miljoen euro) en lagere accountantskosten (0,1 miljoen euro).

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De lagere dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen worden met name veroorzaakt door lagere kosten van aanschaf en huur boeken.

Dotatie overige voorzieningen

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is opgenomen onder de huisvestingslasten.

Overige

Met name vanwege de lagere lasten van “Koers 2016” zijn de overige kosten lager dan begroot.

pagina opties