« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: personeelslasten

 

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht is samen met de ‘Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)’ opgenomen in bijlage 2.

De gerealiseerde personeelslasten zijn 1,2% (4,7 miljoen euro) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere gerealiseerde formatie dan begroot. Bij de begroting 2011 is uitgegaan van een gemiddeld aantal van 5.660 fte tegenover een gerealiseerd gemiddelde van 5.785 fte.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2011 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2010 vergeleken (exclusief de vervangende aanstellingen):

In 2011 is het nieuwe functieboek in gebruik genomen. Als gevolg hiervan heeft er een verschuiving van fte’s plaatsgevonden van de functiecategorie directie naar onderwijs ondersteunend personeel.

In totaliteit heeft er tussen 2010 en 2011 een daling plaatsgevonden van het aantal fte’s, terwijl er sprake was van een groei van het aantal leerlingen (van 0,3%). De achtergrond hiervan is dat op de eerste plaats bezuinigd is op de overhead (zie hoofdstuk 4.3 van het bestuursverslag). Op de tweede plaats was in 2010 sprake van een relatief groot aantal tijdelijke projecten (en medewerkers), waar bovendien tijdelijke financiering voor aanwezig was. In 2011 was dit aantal tijdelijke krachten gedaald.

In bijlage 8 zijn meerdere personele kerncijfers grafisch weergegeven.

pagina opties