« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: overige baten

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 8,9 miljoen euro is 10,2% hoger dan de begroting. Dit is met name veroorzaakt doordat de bijdragen van ouders in educatieve excursies en culturele activiteiten hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere kosten, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.

Overige

Met betrekking tot overige opbrengsten is een bate van 8,4 miljoen euro gerealiseerd. Deze realisatie is 1,8% hoger dan begroot. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door een teruggave van de naheffing btw.

Onder de post ‘Overige baten’ zijn onder meer vergoedingen uit samenwerkingsverbanden opgenomen. Voor een overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden waarin OMO-scholen participeren wordt verwezen naar bijlage 9

pagina opties