« Terug naar zoekresultaten

Balans: langlopende schulden

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

Kredietinstellingen

Ter financiering van bouwkundige projecten zijn door Ons Middelbaar Onderwijs in het verleden diverse geldleningen aangegaan. Daarbij is onderscheid te maken naar gesubsidieerde en ongesubsidieerde geldleningen. Voor zover de geldleningen door de overheid zijn gesubsidieerd, worden de over deze geldleningen verschuldigde rente en aflossing door de gemeente vergoed waar de hoofdvestiging van de school is gelegen. De in de toekomst te ontvangen aflossingen van gesubsidieerde geldleningen zijn geactiveerd onder de financiële vaste activa.

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten.

Ten behoeve van de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie heeft de raad van bestuur afspraken gemaakt met de Rabobank en recentelijk het ministerie van Financiën. Dit is nader toegelicht bij de kortlopende schulden.

pagina opties