« Terug naar zoekresultaten

Balans: niet in de balans opgenomen rechten

Eind 2011 heeft de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van 27,2 miljoen euro (eind 2010: 27,0 miljoen euro). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

pagina opties