« Terug naar zoekresultaten

Balans: financiële vaste activa

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro


Overige effecten

In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een spreiding van risico’s door te beleggen in deposito’s en eersteklas obligaties. Hiermee wordt gestreefd naar een aanvaardbaar rendement over het belegde vermogen. In 2011 is een groot gedeelte van de effectenportefeuille verkocht. Begin 2012 is het restant (voortijdig) verkocht (met uitzondering van de effecten van de Stichting OMO-fonds). Voor een verdere analyse op de effectenportefeuille wordt verwezen naar paragraaf 4.8 van het bestuursverslag.

De post ‘overige effecten’ wordt als volgt gespecificeerd:

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 


Overige vorderingen

Onder de post overige vorderingen zijn de vorderingen op gemeenten opgenomen (saldo eind 2011: € 151.000,-) en vorderingen verstrekt door gelieerde stichtingen en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs aan derden (saldo eind 2011: € 81.000,-).

De vorderingen op gemeenten hebben betrekking op de door het Rijk gegarandeerde aflossing van geldleningen o/g. In verband met de decentralisatie huisvesting per 1 januari 1997 heeft het Ministerie van OCW de verplichting tot vergoeding van rente en aflossing op door het Rijk gegarandeerde geldleningen o/g overgedragen aan de gemeenten waar de betrokken scholen gevestigd zijn.

Daarnaast bestaat het saldo leningen u/g derden uit de verstrekte leningen aan medewerkers van OMO, in het kader van deelneming aan de Stichting OMO-fonds. Deelnemers aan dit OMO-fonds kunnen, indien zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, een beroep doen op geldelijke steun vanuit deze stichting.

pagina opties