« Terug naar zoekresultaten

Balans: materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro


Gebouwen en terreinen

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Ten aanzien van de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan Ons Middelbaar Onderwijs. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Schattingswijziging

Per 1 januari 2011 heeft er als gevolg van een schattingswijziging een herijking plaats gevonden op de waarde van de gebouwen ten opzichte van bestemmingsreserves die hiervoor in de afgelopen jaren zijn ingezet. Feitelijk betreft het hier het terugnemen van een bijzondere waardevermindering van 6,2 miljoen euro aan gebouwen. Dit is administratief verwerkt via de exploitatie.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2011 is er voor een bedrag van 110,8 miljoen euro aan desinvesteringen opgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een administratieve opschoning van 102,7 miljoen euro. Deze administratieve opschoning betreft alle activa (met uitzondering van de gebouwen en terreinen), die meer dan een jaar geleden volledig waren afgeschreven.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De voor eigen rekening gebouwde en gefinancierde projecten worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en afgeschreven.

Voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering wordt verwezen naar paragraaf 4.9 van het bestuursverslag.


pagina opties