« Terug naar zoekresultaten

Auditcommissie raad van toezicht

Begin 2010 is besloten om een auditcommissie in te stellen als adviescollege van de raad van toezicht. Deze houdt toezicht op en adviseert de raad van toezicht over vooral financieel getinte onderwerpen zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de raad van bestuur en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.

In het verslagjaar is de auditcommissie drie keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen zijn de financiële kaders, treasury, en meerjarenbegrotingen en kwartaalrapportages van de raad van bestuur, verenigingstaken en vereniging OMO. Daarnaast zijn in het verslagjaar de voorbereidingen getroffen voor het Europees aanbesteden van accountantsdiensten. De auditcommissie is hierbij nauw betrokken geweest.


pagina opties