« Terug naar zoekresultaten

Bijeenkomsten raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in het jaar 2011 vier maal vergaderd waarbij de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:

 • goedkeuring van de jaarrekening 2009-2010 (in aanwezigheid van de accountant);
 • decharge van de raad van bestuur over het gevoerde beleid over het schooljaar 2009-2010;
 • instemming met de geconsolideerde meerjarenbegroting 2011-2014;
 • evaluatie van de raad van toezicht;
 • bespreking jaarverslag 2010;
 • bespreking lidmaatschap vereniging van toezichthouders in het onderwijs;
 • bespreking Koers 2016, inclusief werkprogramma en de financiële kaders;
 • bespreking identiteit;
 • bespreking herziening huishoudelijk reglement en managementstatuut;
 • bespreking Vensters voor Verantwoording;
 • bespreking zwakkere scholen;
 • bespreking veiligheid en de veiligheidsmonitor;
 • bespreking onderwijsopbrengsten;
 • bespreking financiële positie in meerjarenperspectief;
 • bespreking aanbesteding accountantsdiensten.

pagina opties