« Terug naar zoekresultaten

Thema’s raad van toezicht

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht met name ingezoomd op een aantal thema’s.

Koers 2016

De raad van toezicht heeft voorgaande jaren de totstandkoming van de OMO-strategie nauwgezet gevolgd. De uitkomst daarvan, zoals verwoord in het document Koers 2016, Ons Middelbaar Onderwijs sinds 1916, is bekrachtigd inclusief het daaraan gerelateerde werkprogramma. Koers 2016 is inmiddels een interessant, goed afgewogen en volledig document geworden. Vanuit de raad van toezicht is er veel waardering voor het proces van de totstandkoming van het document. Zeer veel mensen, uit alle geledingen van de organisatie, hebben immers meegewerkt aan de totstandkoming. In het verslagjaar is er al steeds meer met Koers 2016 gewerkt, wat een bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs

De komende jaren zal het verbeteren van het onderwijs onverminderd prioriteit krijgen. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede docenten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. De raad van toezicht ondersteunt van harte het beleid van de raad van bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor de docenten. Daarnaast is er oog voor de academisch opgeleide docenten en de lerarenopleidingen op de verschillende universiteiten. Een definitie van goed onderwijs is moeilijk te meten, maar er bestaat trots over het feit dat onze leerlingen iets boven het landelijk gemiddelde scoren.

Schoolprestaties

Aan de hand van de vorig jaar ontwikkelde managementmonitor worden met iedere schoolleiding de schoolprestaties periodiek besproken en gevolgd. De raad van toezicht is van mening dat er steeds meer grip wordt verkregen op de prestaties van de scholen. Dat is een goede ontwikkeling en kan de prestaties enkel ten goede komen. Positief hierbij is dat de prestaties niet alleen worden gemeten op basis van financiële indicatoren, maar dat er juist ook niet-financiële indicatoren zijn opgenomen. Ook dit verslagjaar is er naar aanleiding van de managementmonitor gediscussieerd over mogelijke concrete kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs dat per school wordt aangeboden. Momenteel wordt een aantal opleidingen helaas nog als zwak aangemerkt.

Identiteit

Al sinds ruim voor het verslagjaar is de raad van bestuur met schoolleiders in gesprek over identiteit. In het verslagjaar is het onderwerp uitvoerig besproken in de raad van toezicht. Het is een intrigerend vraagstuk, waarbij de vraag dient te worden gesteld hoe mensen in deze tijd meegenomen kunnen worden in de materie. Ook in het nieuwe jaar verdient dit vraagstuk onverminderd de aandacht. De raad van toezicht wordt betrokken in dit proces.

Financiën

In dit verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijs zich goed ontwikkeld. Financieel zijn de zaken op orde en voldoet Ons Middelbaar Onderwijs aan de financiële eisen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gesteld. Daarnaast is het proces van financiële verslaglegging in het afgelopen jaar verder verbeterd. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn scherp in beeld. Uitgangspunt is dat elke school tenminste budgetneutraal draait. Gelet op de vermindering van het leerlingenaantal is dit een uitdaging voor veel scholen binnen de vereniging.

Governance

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de optimale inrichting van het toezicht en bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een statutenwijziging per 1 januari 2011. Er is gekozen voor een structuur die in lijn ligt met good governance en de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Toezicht en verantwoording (checks & balances) en maatschappelijke betrokkenheid zijn krachtig verankerd.

Naar aanleiding van de herziende statuten is in het verslagjaar verdere aandacht besteed aan de uitwerking ervan. Zo zijn onder meer het huishoudelijk reglement en het managementstatuut tot stand gekomen. Het huishoudelijk reglement regelt de verhoudingen tussen en binnen de verenigingsorganen (de raad van bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad). Dit verslagjaar is extra aandacht besteed aan de uitvoering van de vernieuwde ‘governance’ structuur en dan met name het samenspel tussen zowel de raad van toezicht en de raad van bestuur, als het samenspel tussen de raad van toezicht en de ledenraad. Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector/algemeen directeur.

De raad van toezicht is van mening dat met de genoemde statuten en reglementen een goede basis is gevormd voor de verdere kwalitatieve uitbouw van de organisatie en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

pagina opties