« Terug naar zoekresultaten

De raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement. De raad van toezicht houdt onder meer integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Daarbij richt men zich op de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging en de daarmee verbonden onderwijsdoelstelling zoals omschreven in de missie. Het belang van de vereniging en de diverse betrokkenen wordt hiermee behartigd. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de leden in de ledenraad.

Uitgangspunt voor het handelen van de raad van toezicht is dat Ons Middelbaar Onderwijs onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. In de dialoog met de raad van bestuur staat kwaliteitsverbetering van het onderwijs dan ook voorop. Daarnaast dient de bedrijfsvoering de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gesteld.

pagina opties