« Terug naar zoekresultaten

Financieringsstructuur

De financieringsstructuur van OMO ziet er per 31 december 2011 als volgt uit:

ACTIVA PASSIVA
         
VASTE ACTIVA     EIGEN VERMOGEN 30,4%
Immateriële vaste activa 0,0%      
Materiële vaste activa 91,4%   VOORZIENINGEN 8,5%
Financiële vaste activa 3,1%      
    94,5% LANGLOPENDE SCHULDEN 15,9%
         
VLOTTENDE ACTIVA     KORTLOPENDE SCHULDEN 45,1%
Voorraden 0,0%      
Vorderingen 5,5%      
Effecten 0,0%      
Liquide middelen 0,0%      
    5,5%    
         
TOTAAL ACTIVA   100,0% TOTAAL PASSIVA 100,0%

Tabel 15: Financieringsstructuur

De verhoudingsgetallen van dit overzicht wijzigen naar verwachting door diverse ontwikkelingen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.6.

pagina opties