« Terug naar zoekresultaten

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt hier berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De current ratio van Ons Middelbaar Onderwijs per 31 december 2011 bedraagt 0,2 (stand op 31 december 2010: 0,4). Bij de berekening is de effectenportefeuille onder de kortlopende vorderingen geschaard, en zijn de voorontvangen bedragen in mindering gebracht op de kortlopende schulden. De current ratio van OMO in de afgelopen vijf jaren zijn hieronder gepresenteerd:

2007 2008 2009 2010 2011
0,9 0,7 0,4 0,4 0,2

Tabel 9: Liquiditeit

De commissie Don hanteert voor de current ratio een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2011 niet aan deze signaleringsgrenzen. Hierbij wordt opgemerkt dat het een momentopname op 31 december 2011 betreft. De (rood)stand op de lopende bankrekening had hierin een groot aandeel. Omdat de roodstand op korte termijn kan worden omgezet in een langlopende lening en de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend worden gevolgd, is er geen aanleiding om het proces hierop aan te passen.

pagina opties