« Terug naar zoekresultaten

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en het balanstotaal, en geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van een organisatie. De commissie Don kiest er daarbij voor om de op de balans aanwezige voorzieningen tot het eigen vermogen te rekenen en hanteert een ondergrens voor de solvabiliteit van 20%. Het verloop van deze indicator voor Ons Middelbaar Onderwijs voor de afgelopen vijf kalenderjaren is in het volgende overzicht gepresenteerd:

  2007 2008 2009 2010 2011
Solvabiliteit excl. voorzieningen 41% 38% 37% 31% 30%
Solvabiliteit incl. voorzieningen 76% 50% 46% 40% 39%

Tabel 7: Solvabiliteit

Gesteld kan worden dat de geconsolideerde balans per 31 december 2011 voldoet aan de richtlijnen die worden genoemd in de notitie ‘Financiële positie onderwijsinstellingen’.

pagina opties