« Terug naar zoekresultaten

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering. Het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen vijf jaren is in het volgende overzicht gepresenteerd:

2007 2008 2009 2010 2011
18% 18% 18% 17% 18%

Tabel 5: Weerstandsvermogen

Van het weerstandsvermogen in 2011 van 18% bestaat 16% uit algemene exploitatiereserves en 2% uit bestemmingsfondsen (private gelden). In de toelichting op de jaarrekening wordt een uitgebreide verantwoording gegeven op de onderdelen van het eigen vermogen: de algemene reserves en de bestemmingsfondsen.

Zowel op het niveau van de individuele scholen als voor OMO als geheel wordt gestuurd op weerstandsvermogen. De OMO-organisatie moet op korte en lange termijn solvabel zijn en vanuit schaalgrootte en bestuurlijk vermogen krachtig genoeg om te volstaan met een relatief klein weerstandsvermogen. De raad van bestuur streeft vooralsnog naar een weerstandsvermogen met een omvang van tenminste 14%. Aan dit streven is in 2011, evenals voorgaande jaren, voldaan. Op schoolniveau is overigens een minimum weerstandsvermogen vastgesteld van 5% en een streefwaarde van 12%.

pagina opties