« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het exploitatieresultaat 2011 van de gezamenlijke scholen is 0,4 miljoen euro minder negatief dan begroot.

De gezamenlijke personele lasten van de scholen zijn 6,6 miljoen euro hoger dan begroot. Hierin is begrepen een hogere inhuur derden van 1,4 miljoen euro. Het gemiddeld aantal fte was in 2011 125 fte hoger dan begroot.

Tegenover deze hoger dan begrote personele lasten staan de volgende ‘meevallers’:

  • hogere rijksbijdrage ad 1,5 miljoen euro;
  • hogere geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies OCW ad 0,2 miljoen euro;
  • hogere overige overheidsbijdragen en –subsidies ad 1,6 miljoen euro;
  • hogere overige baten ad 1,3 miljoen euro (inclusief eenmalige bijdrage ad 0,4 miljoen euro vanuit de verenigingsactiviteiten aan het Rodenborch-College);
  • lagere afschrijvingslasten ad 0,8 miljoen euro;
  • lagere overige lasten ad 1,3 miljoen euro;
  • overige ‘meevallers’ ad 0,3 miljoen euro.

pagina opties