« Terug naar zoekresultaten

Klokkenluidersregeling

Naast de algemene klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie kent Ons Middelbaar Onderwijs een klokkenluidersregeling. Die is op 1 januari 2009 in werking getreden. De regeling richt zich op werknemers van OMO die een misstand vermoeden en deze melden met als doel om de misstand op te lossen. Gedacht kan worden aan feiten of situaties waarbij een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding is, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, een strafbaar feit of schending van wetgeving. Het gaat hierbij om zaken die het individueel belang van de werknemer overstijgen. De klokkenluidersregeling biedt de betrokkenen rechtsbescherming tegen benadeling.

Een vermoeden van een misstand kan gemeld worden bij de voorzitter van de raad van bestuur of bij de vertrouwenspersoon integriteit. Zij brengen vervolgens de commissie integriteitszaken onverwijld op de hoogte, die een onderzoek start. Zo spoedig mogelijk komt deze commissie tot een advies aan de raad van bestuur. Ingeval van twijfel of een zaak als misstand aangemerkt kan worden, is contact met de vertrouwenspersoon mogelijk. Voorafgaande aan het besluit van de werknemer om al dan niet door te zetten en formeel te melden kan een bespreking met de vertrouwenspersoon verhelderend werken. Als vertrouwenspersoon integriteit is aangesteld Piet de Kroon, directeur-secretaris van de zuidelijke rekenkamer, onafhankelijk controleorgaan van het provinciebestuur.

In het verslagjaar 2011 heeft de eerste melding en onderzoek van een vermoeden van een misstand bij de commissie integriteitsvraagstukken plaatsgevonden. De commissie was van oordeel dat er sprake was van een (dreigend) strafbaar feit c.q. een (dreigende) schending van regels. De organisatie was in de gelegenheid om orde op zaken te stellen.

pagina opties