« Terug naar zoekresultaten

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau dient plaats te vinden. Als het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is afgerond. In de afgelopen periode zijn er steeds meer klachten op school afgehandeld, waardoor er minder klachten bij de klachtencommissie zijn terechtgekomen.

Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via die voorfase op school maar rechtstreeks naar de klachtencommissie gaan.

De klachtencommissie organiseert een zitting waarin de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De klachtencommissie geeft in elke door haar behandelde zaak een advies aan het bestuur, waarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht is opgenomen. De commissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bestuur te treffen maatregelen.

In het verslagjaar 2011 zijn er 11 klachten ingediend bij de klachtencommissie. Hiervan zijn 9 klachten terugverwezen naar de scholen en daar opgelost. De commissie heeft twee klachten behandeld. Het gaat om algemene klachten die niet de persoonlijke integriteit betreffen. Van de klachten die de commissie heeft behandeld is er één ongegrond verklaard en één moet nog worden afgewikkeld. Het oordeel en advies van de klachtencommissie is door de raad van bestuur gevolgd.

pagina opties