« Terug naar zoekresultaten

Huishoudelijk reglement en het managementstatuut

Met ingang van december 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is het huishoudelijk reglement geactualiseerd en op 1 januari 2011 in werking getreden. Hierin komt de praktische uitvoerbaarheid van de bepalingen uit de statuten van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs tot uitdrukking. Het reglement gaat in op de verhoudingen tussen en binnen de verenigingsorganen: de raad van bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad. Daarnaast is ook het OMO rectorenoverleg in dit reglement geformaliseerd.

Naast de onderlinge verhouding tussen de verenigingsorganen is met ingang van 1 januari 2011 ook de relatie tussen de raad van bestuur en de rector/algemeen directeur vastgelegd in het managementstatuut. Het besturen van Ons Middelbaar Onderwijs is opgedragen aan de raad van bestuur, maar met het managementstatuut wordt een groot aantal taken en bevoegdheden van de raad van bestuur gemandateerd aan de rector/algemeen directeur. Met mandaat bedoelt men hier dat de rector/algemeen directeur de bevoegdheid heeft om in naam van de raad van bestuur besluiten te nemen. Overigens wordt de verhouding binnen de schoolleiding niet verder in het managementstatuut geregeld, maar in het schoolmanagementstatuut. Op de scholen zal hiervan een voorbeeld klaar liggen aan het begin van 2012.

pagina opties