« Terug naar zoekresultaten

Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Helaas is ook in 2011 geen akkoord bereikt met de vakcentrales over een nieuwe CAO OMO. De onderhandelingen zijn uiteindelijk vastgelopen op de afspraken die voortvloeien uit het wetsvoorstel onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties. Vertrekpunt voor de werkgever was de ambitie om te komen tot een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden dat maximale ruimte biedt voor het individu, en tegelijkertijd de verschillende werkvormen op de scholen recht doet. Deze ambitie past binnen de breed gedragen strategische koers zoals vastgelegd in ‘Koers 2016’. Het betreft ook een gezamenlijke ambitie zoals vastgelegd in de inleiding van de CAO OMO 2008-2010. Gedurende het onderhandelingsproces heeft de werkgever vastgehouden aan deze ambitie maar hebben de vakcentrales geen blijk gegeven van bereidheid om een volgende stap hierin te zetten. Op meerdere onderwerpen lijken de vakcentrales geen afspraken te willen maken die scholen en personeelsleden de ruimte geven om afspraken op maat te maken. De vakcentrales geven aan behoefte te hebben aan waarborgen en regels. Het gesprek hierover is nog gaande.

pagina opties