« Terug naar zoekresultaten

Landelijke onderwijsontwikkelingen

De beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode 2011-2015 zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020. De nadruk ligt hierbij op het verhogen van de leerprestaties op alle niveaus en verbeteren van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Er is aandacht voor opbrengstgericht werken en topprestaties van de beste leerlingen. De rol van de leraar en de schoolleider wordt hierin benadrukt.

De minister van OCW heeft met de VO-raad afspraken gemaakt over de gezamenlijke ambities voor de sector VO. In het Bestuursakkoord zijn meetbare streefdoelen vastgelegd. De afspraken hebben betrekking op jaren 2012 tot en met 2015. Naast prestatie- en kwaliteitsverbetering stond in 2011 het doelmatig besteden van schaarse middelen centraal.

pagina opties