Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Onderwijs in kerncijfers

Dit artikel toont de slagingspercentages van 2009, 2010 en 2011.

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is gericht op het optimaliseren van de positie van docenten. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling.

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht om alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te bieden. Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

Examenresultaten

Goed onderwijs leidt tot goede examenresultaten. In dit artikel worden de landelijke percentages vergeleken met de slagingspercentages van OMO-opleidingen.

Kwaliteitsgelden VO

Vanuit de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs werken scholen aan de verhoging van de onderwijskwaliteit. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere het verbeteren van de basiskwaliteit van rekenen en taal en het bewaken van doorlopende leerlijnen.

Landelijke onderwijsontwikkelingen

De beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode 2011-2015 zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020.

Passend onderwijs

In 2009 legde OMO haar visie op Passend onderwijs neer in de position paper ‘Passend Onderwijs: scholen zorgen ervoor’.

Elos – grensverleggend onderwijs

Elos is een internationaal onderwijsconcept dat in 17 Europese landen bestaat. Eind 2011 heeft Ons Middelbaar Onderwijs het penvoerderschap van Elos overgenomen.

Veiligheid op scholen

Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de OMO-veiligheidsmonitor ontwikkeld, om hiermee het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren

Identiteit

Welke betekenis kan ‘katholieke identiteit’ krijgen in onze huidige samenleving; een samenleving waarin een individuele waardeoriëntatie soms de traditionele opvattingen of overtuigingen verdringt? Deze vraag wordt al enige tijd serieus opgepakt. OMO wil zijn identiteit opnieuw ontdekken en betekenis geven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)