Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Onderwijs in kerncijfers

Dit artikel toont de slagingspercentages van 2009, 2010 en 2011.

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht om alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te bieden. Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

Examenresultaten

Goed onderwijs leidt tot goede examenresultaten. In dit artikel worden de landelijke percentages vergeleken met de slagingspercentages van OMO-opleidingen.

Passend onderwijs

In 2009 legde OMO haar visie op Passend onderwijs neer in de position paper ‘Passend Onderwijs: scholen zorgen ervoor’.

Aangepaste exameneisen

Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen minimaal een voldoende (5,5) moet zijn.

Veiligheid op scholen

Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de OMO-veiligheidsmonitor ontwikkeld, om hiermee het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren

Het stimuleren van leerlingen door OMO-prijzen

Op 16 en 17 juni 2011 hoorden de leerlingen, in gezelschap van hun familie, vrienden, docenten en schoolleiders, wie er tot winnaar werd uitgeroepen voor de OMO-prijs vmbo-mavo of voor de OMO-profielwerkstukprijs.

Reglement leerlingenzaken

Voor besluiten over toelating, bevordering, schorsing, verwijdering of examenzaken kent Ons Middelbaar Onderwijs het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken.

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau dient plaats te vinden. Als het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie in te schakelen.

Bijlage 6: slagingspercentages 2011

In deze bijlage worden de slagingspercentages per OMO-school en opleiding gepresenteerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)