Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Identiteit

Welke betekenis kan ‘katholieke identiteit’ krijgen in onze huidige samenleving; een samenleving waarin een individuele waardeoriëntatie soms de traditionele opvattingen of overtuigingen verdringt? Deze vraag wordt al enige tijd serieus opgepakt. OMO wil zijn identiteit opnieuw ontdekken en betekenis geven.

Huishoudelijk reglement en het managementstatuut

Met ingang van december 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd en op 1 januari 2011 in werking getreden.

Reglement raden van advies

Het reglement voor de raden van advies is een uitwerking van de statuten van de vereniging. Het reglement is in werking getreden op 1 januari 2011.

De raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak en wijze van vergadering en besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Samenstelling raad van toezicht

Dit artikel geeft een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht per 31 januari 2011.

Thema’s raad van toezicht

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht ingezoomd op een aantal thema’s. Die thema's worden in dit artikel beschreven.

Bijeenkomsten raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in het jaar 2011 vier maal vergaderd. Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.

Auditcommissie raad van toezicht

De auditcommissie is drie keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen zijn de financiële kaders, treasury, meerjarenbegrotingen en kwartaalrapportages van de raad van bestuur, verenigingstaken en vereniging OMO.

Bijlage 4: organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

In dit artikel vindt u de namen van de leden van de raad van bestuur, de ambtelijk secretaris en de schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)