Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Herijking beleid ouderbijdrage

In 2011 werd het beleid ouderbijdrage van OMO ingehaald door het Richtinggevend kader handhavingstoezicht Ouderbijdrage 2011 van de Onderwijsinspectie. De vrees voor aanzienlijke bureaucratische lastenverzwaring heeft inmiddels geleid tot een wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT).

Reglement leerlingenzaken

Voor besluiten over toelating, bevordering, schorsing, verwijdering of examenzaken kent Ons Middelbaar Onderwijs het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken.

Huishoudelijk reglement en het managementstatuut

Met ingang van december 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd en op 1 januari 2011 in werking getreden.

Reglement raden van advies

Het reglement voor de raden van advies is een uitwerking van de statuten van de vereniging. Het reglement is in werking getreden op 1 januari 2011.

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau dient plaats te vinden. Als het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie in te schakelen.

Klokkenluidersregeling

Naast de algemene klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie kent Ons Middelbaar Onderwijs een klokkenluidersregeling.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)