Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Interne beheersing en toezicht

De accountant heeft eind 2011 diverse controles uitgevoerd. De accountant is over de volle breedte van de bekeken processen positief.

De raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, benoeming, taak en wijze van vergadering en besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Samenstelling raad van toezicht

Dit artikel geeft een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht per 31 januari 2011.

Thema’s raad van toezicht

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht ingezoomd op een aantal thema’s. Die thema's worden in dit artikel beschreven.

Bijeenkomsten raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in het jaar 2011 vier maal vergaderd. Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen.

Auditcommissie raad van toezicht

De auditcommissie is drie keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen zijn de financiële kaders, treasury, meerjarenbegrotingen en kwartaalrapportages van de raad van bestuur, verenigingstaken en vereniging OMO.

Controleverklaring

Klik hier voor de controleverklaring

Bijlage 5: honorarium externe accountant

Dit artikel vemeldt de honoraria van de externe accountant Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)