Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Interne beheersing en toezicht

De accountant heeft eind 2011 diverse controles uitgevoerd. De accountant is over de volle breedte van de bekeken processen positief.

Geconsolideerde balans

Dit artikel bevat de geconsolideerde balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming).

Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2011

Dit artikel toont de geconsolideerde staat van baten en lasten.

Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2011

Hier kunt u het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2011 inzien.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen.

Balans: materiële vaste activa

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen.

Balans: financiële vaste activa

In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een spreiding van risico’s door te beleggen in deposito’s en eersteklas obligaties. Hiermee wordt gestreefd naar een aanvaardbaar rendement over het belegde vermogen.

Balans: vorderingen

Hier vindt u een overizcht van de vorderingen.

Balans: liquide middelen

In het huidige verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijs gebruik gemaakt van de door de Rabobank verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening.

Balans: niet uit de balans blijkende vorderingen

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen circa € 900.000,- te investeren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)