Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kwaliteitsgelden VO

Vanuit de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs werken scholen aan de verhoging van de onderwijskwaliteit. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere het verbeteren van de basiskwaliteit van rekenen en taal en het bewaken van doorlopende leerlijnen.

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Dit artikel bevat een grafische weergave van de kerncijfers over 2011 op het gebied van bedrijfsvoering: weerstandsvermogen, rentabiliteit, solvabiliteit en overhead.

Overhead

Binnen de organisatie is het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van middelen een continu punt van aandacht, om de overhead zoveel mogelijk te beperken.

Analyse van het resultaat 2011

In de voorliggende jaarrekening bedraagt het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2011 3,2 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2011 bedroeg 3,9 miljoen euro negatief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2011 van de gezamenlijke scholen is 0,4 miljoen euro minder negatief dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2011 van de verenigingsactiviteiten is 6,3 miljoen euro hoger dan begroot.

Bureau OMO

Bureau OMO heeft over 2011 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2011.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Breda.

Weerstandsvermogen

bij Ons Middelbaar onderwijs wordt gestuurd op weerstandsvermogen. De raad van bestuur streeft vooralsnog naar een weerstandsvermogen van tenminste 14%. Aan dit streven is in 2011, evenals voorgaande jaren, voldaan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)