Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar.

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Dit artikel bevat een grafische weergave van de kerncijfers over 2011 op het gebied van bedrijfsvoering: weerstandsvermogen, rentabiliteit, solvabiliteit en overhead.

OMO ICT-beleid

Het OMO ICT-beleidsplan kent een aantal speerpunten, waaronder kaders voor informatiebeveiliging en organisatie van het beheer van ICT.

ICT in het onderwijs

Bij OMO zijn diverse projecten geïnitieerd op het snijvlak van het primaire proces en ICT. Slimme technologische oplossingen kunnen zorgen voor de aansluiting bij een moderne manier van werken en leren.

ICT in de bedrijfsvoering

In het ICT-beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs is als uitgangspunt opgenomen dat het technisch beheer van ICT moet worden uitbesteed, tenzij er een hele goede reden is om dit niet te doen.

Overhead

Binnen de organisatie is het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van middelen een continu punt van aandacht, om de overhead zoveel mogelijk te beperken.

Professionalisering administratieve processen

De ombuiging van de planning- & controlcyclus (van schooljaar naar kalenderjaar) in 2010 was aanleiding voor het professionaliseren van een aantal administratieve processen.

Werkgroep kalenderjaarexploitatie

De overgang naar een planning- & controlcyclus op kalenderjaarbasis houdt in dat de planning- en controlcyclus een andere opzet heeft gekregen.

Werkgroep aangepaste / ontwikkelde formats

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de doorontwikkeling van financiële formats zoals de kwartaalrapportages en het managementverslag.

Werkgroep product- / matrixadministratie

Onderdeel van de nieuwe inrichting van de financiële administratie is een nieuw uniform rekeningschema.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)