Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans: materiële vaste activa

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen.

Balans: financiële vaste activa

In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een spreiding van risico’s door te beleggen in deposito’s en eersteklas obligaties. Hiermee wordt gestreefd naar een aanvaardbaar rendement over het belegde vermogen.

Balans: vorderingen

Hier vindt u een overizcht van de vorderingen.

Balans: liquide middelen

In het huidige verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijs gebruik gemaakt van de door de Rabobank verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening.

Balans: niet uit de balans blijkende vorderingen

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen circa € 900.000,- te investeren.

Balans: niet in de balans opgenomen rechten

Eind 2011 heeft de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het Ministerie van OCW uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs".

Balans: eigen vermogen

Het resultaat over 2011 bedraagt 3,15 miljoen euro positief.

Balans: voorzieningen

Dit artikel bevat een overzicht van de personeelsvorozieningen en overige voorzieningen.

Balans: langlopende schulden

Ter financiering van bouwkundige projecten zijn door Ons Middelbaar Onderwijs in het verleden diverse geldleningen aangegaan.

Balans: kortlopende schulden

Voor de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie is per 20 april 2005 een overeenkomst gesloten met Rabobank Tilburg en omstreken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)