Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Enkelvoudige balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

Dit artikel bevat de enkelvoudige balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming).

Enkelvoudige staat van baten en lasten over kalenderjaar 2011

Per 1 januari 2011 zijn de bestemmingsreserves opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. In 2011 bestaan alleen nog de private bestemmingsfondsen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)