« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 4: organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt tegenover de raad van toezicht verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Eugène Bernard, voorzitter
  • de heer Pieter Hendrikse, lid.

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO bureau.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs zijn in algemene dienst. Op 31 december 2011 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

2College de heer Ad Poulisse
Baanderheren College de heer Leon Spaan
De Nieuwste School mevrouw Maria Michels
Duhamel College de heer Ad Machielse
Eckartcollege de heer Jean Wiertz
Elzendaalcollege de heer Jacques Marsmans
Fioretti College de heer Edward de Gier
Gymnasium Beekvliet de heer Nico van Rhijn
Hervion College de heer Hub. Quaedflieg
Instelling VO Deurne mevrouw Monique van Roosmalen
Jacob-Roelandslyceum de heer Leon Spaan
Jeroen Bosch College mevrouw Lian Derks
Kwadrant SG de heer Titus Frankemölle
Lyceum Bisschop Bekkers de heer Peter Smetsers
Maaslandcollege de heer Jacq. van Meegen
Maurick College de heer Huub van der Linden
Merletcollege de heer Paul Metzemaekers
Mill-Hillcollege mevrouw Carin Zandbergen
Munnikenheide College mevrouw Carina Reuvers – de Laat
OMO SG Bergen op Zoom   de heer Marcel van Loo
OMO SG De Langstraat de heer Jan van Pelt
OMO SG Helmond de heer Hans Schapenk
OMO SG Tongerlo mevrouw Marijke Broodbakker
Rodenborchcollege mevrouw Marjo van IJzendoorn
Roncalli Scholengroep de heer Ludo Heesters
Rythovius College de heer Frans Claassens
SG Het Plein de heer Frans Bakermans
SG Were Di de heer Cees Streng
Sint-Janslyceum de heer Toine Veuger
Sint-Odulphuslyceum mevrouw Delianne Hoekstra
Sondervick College de heer Nol van Beurden
Theresialyceum de heer Tomas Oudejans
Van Maerlantlyceum mevrouw Liz Chermin
Varendonck College de heer Jan van de Rijdt
Zwijsen College Veghel de heer Jan Verbruggen

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2011 wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het bestuursverslag.

Ledenraadvergadering

Met de inwerkingtreding van de nieuwe statuten heeft de vergadering van de ledenraad een hernieuwde positie binnen de vereniging gekregen. Niet alleen is de naam algemene ledenraad vergadering (ALV) vervangen door de ledenraadvergadering, maar ook zijn er in de laatste vergadering van 8 november 2011 een voorzitter en een vice-voorzitter benoemd. Deze functies worden voortaan vervuld door de rectores magnifici van de twee Brabantse universiteiten.

Verder legt de raad van toezicht voortaan verantwoording af aan de ledenraad. Bevoegdheden die daarbij aan de vergadering toekomen zijn de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening, maar ook de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht. In de vergadering van 8 november 2011 zijn het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. Ook is er gesproken over Koers 2016 en de huidige stand van zaken binnen de vereniging.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken.

De GMR is gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen:

voorzitter GMR/OGMR: de heer Wil van der Vliet (personeelslid)
vicevoorzitter GMR/OGMR: de heer Bert van Riel (ouder)
secretaris GMR/PGMR: de heer Louis van Loon (personeelslid)
vicevoorzitter GMR/voorzitter LGMR: de heer Thomas van Broekhoven (leerling)             

pagina opties