« Terug naar zoekresultaten

Begrotingscijfers 2012

De geconsolideerde begroting voor kalenderjaar 2012 is inmiddels vastgesteld:

  2012
BATEN  
Rijksbijdragen 446.866
Overige subsidies 10.930
Collegegeld -  
Overige baten 19.641
Totale baten 477.437
   
LASTEN  
Personeelslasten 386.325
Afschrijvingen 15.450
Huisvestingslasten 24.359
Overige lasten 49.711
Totale lasten 475.845
   
SALDO BATEN EN LASTEN 1.591
   
Financiële baten en lasten 1.199-
   
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 1.199-
   
BEGROTINGSRESULTAAT 393
   
Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen 103
   
BEGROTINGSRESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING 496

Tabel 16: Prognose cijfers 2012 (bedragen x € 1.000)

Door het gelijktijdig inzetten op een daling van de lasten bij nagenoeg gelijkblijvende baten is er in 2012 sprake van een sluitende begroting. Het reguliere begrotingsresultaat 2012 bedraagt + 0,5 miljoen euro. Per 31 december 2012 bedraagt daardoor het verwachte weerstandsvermogen op verenigingsniveau 17,5%. Dit is boven de intern gestelde streefwaarde van 14%.

Baten

Ten opzichte van de realisatie van 2011 zullen de rijksbijdragen naar verwachting per saldo stijgen (+0,7%), met name vanwege een stijging van het aantal leerlingen. De overige overheidsbijdragen en overige baten dalen naar verwachting vanwege bezuinigingsmaatregelen van overheidsinstanties (zoals gemeenten en provincies) evenals overige instanties.

Lasten

De totale personeelslasten dalen (-/- 1,6%) als gevolg van een daling van het aantal personeelsleden binnen de organisatie. Deze daling compenseert in absolute zin ruimschoots de verwachte stijging van de afschrijvingslasten (+5,6%) en de stijging van de overige lasten (+ 5,7%).

pagina opties