« Terug naar zoekresultaten

Koers 2016

‘Goed onderwijs’ is gericht op het ontwikkelen van de talenten van iedere leerling. De gehele mens staat centraal. Belangrijke doelen daarbij zijn voorbereiding voor een beroeps- of een studieloopbaan en voorbereiding voor deelname aan de maatschappij. Docenten zijn voor die talentontwikkeling van cruciale betekenis. Hun bekwaamheid, hun groei en professionele doorontwikkeling zijn bepalend voor de ontwikkelingsresultaten van de leerlingen.

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is in essentie gericht op het optimaliseren van de positie van docenten. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling. Koers 2016 kwam tot stand door inbreng van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding, de raad van toezicht en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2010 werd Koers 2016 het startpunt van een hernieuwd beleid voor scholen, bureau OMO en de raad van bestuur. Koers 2016 is geconcretiseerd in een werkprogramma waarmee de verschillende betrokkenen concreet aan de slag kunnen. Dit werkprogramma wordt ieder kalenderjaar geactualiseerd.

Alle scholen en bureau OMO streven de doelstellingen van Koers 2016 na. Toch implementeren scholen en bureau OMO Koers 2016 in eigen context. Zo vertalen scholen de thema’s en uitgangspunten van Koers 2016 naar hun eigen onderwijskundige concept. Dit leidde tot een verrijking van het schoolbeleid en van de beleidsmatige toelichting op de begrotingen. Bureau OMO heeft vanuit zijn eigen mogelijkheden een bureauplan gelanceerd waarin dienstbaarheid de vertaling vormt van professionaliteit.

De gespreksonderwerpen van het collectief schoolleiders overleg weerspiegelen in hoge mate de thema’s van het werkprogramma van Koers 2016. Onderwerpen als CAO, kennisnetwerken, ICT, kwaliteitszorg en het werkprogramma zelf zijn voorbeelden van agendapunten die rechtstreeks voortvloeien uit Koers 2016. Ook in de schoolleidersconferenties van mei en oktober zien we deze tendens terug met Koers-gerelateerde onderwerpen zoals identiteit, beroepswaarden en kwaliteitszorg.

Het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van Koers 2016. Het onderzoek richt zich op vier beleidsitems:

  • motivatie-aspecten van het docentschap in relatie tot het invoeren van beroepswaarden;
  • de benutting van de professionele ruimte door docenten;
  • de academisering van docenten;
  • de effectiviteit van professionele netwerken.

Deze wetenschappelijke begeleiding zorgt voor een objectivering in de analyse van de effecten van Koers 2016. Aan de nulmeting eind 2011 deden 870 docenten mee. In februari 2012 waren de resultaten bekend; aandachtspunten worden in het voorjaar van 2012 uitgewerkt en opgepakt.

pagina opties