Er zijn 46 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Solvabiliteit

In dit artikel wordt het verloop van solvabiliteit bij Ons Middelbaar Onderwijs in de afgelopen vijf kalenderjaren gepresenteerd. De geconsolideerde balans per 31 december 2011 voldoet aan de richtlijnen uit de notitie ‘Financiële positie onderwijsinstellingen’.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Ook voor deze indicator heeft de commissie Don signaleringsgrenzen aangegeven.

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren.

Kasstromenen financieringsbehoefte

De verwachting is dat de financieringsbehoefte van OMO in de komende vijf jaar zal stijgen. In 2012 zullen in het kader van schatkistbankieren afspraken worden gemaakt over de dekking hiervan.

Risicoparagraaf

Het overzicht in dit artikel geeft een samenvatting van de financiële situatie van Ons Middelbaar Onderwijs op dit moment en in 2016.

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 heeft de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs het nieuwe “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld.

Kredietfaciliteit (tijdelijk)

Per 16 december 2011 heeft de raad van bestuur een overeenkomst gesloten met Rabobank Tilburg en omstreken voor een tijdelijke kredietfaciliteit tot 1 maart 2012.

Vaste financiering via schatkistbankieren

In 2011 is periodiek een meerjarenliquiditeitsprognose opgesteld. Hieruit bleek dat OMO de overstap moest gaan maken naar een vorm van vaste financiering.

Rijksgegarandeerde leningen

Ten tijde van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting (1997) is een aantal leningen vanuit de Rijksoverheid overgedragen aan Ons Middelbaar Onderwijs. Aangezien deze leningen rijksgegarandeerd zijn, is het risico hierop nihil.

Beleggingen

Ons Middelbaar Onderwijs bezit diverse effecten met een portefeuillewaarde per 31 december 2011 van € 8,5 miljoen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)