Er zijn 46 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Werkgroep vereenvoudigde controles

In 2011 zijn de aanbevelingen voor vereenvoudigde controles geïmplementeerd. Dat heeft geleid tot een structurele jaarlijkse besparing van circa 2.150 controle-uren.

Werkgroep aanbesteding accountant

In de tweede helft van 2011 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van accountantsdiensten.

Analyse van het resultaat 2011

In de voorliggende jaarrekening bedraagt het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2011 3,2 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2011 bedroeg 3,9 miljoen euro negatief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2011 van de gezamenlijke scholen is 0,4 miljoen euro minder negatief dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2011 van de verenigingsactiviteiten is 6,3 miljoen euro hoger dan begroot.

Bureau OMO

Bureau OMO heeft over 2011 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2011.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Breda.

Weerstandsvermogen

bij Ons Middelbaar onderwijs wordt gestuurd op weerstandsvermogen. De raad van bestuur streeft vooralsnog naar een weerstandsvermogen van tenminste 14%. Aan dit streven is in 2011, evenals voorgaande jaren, voldaan.

Kapitalisatiefactor

In dit artikel wordt het verloop van de kapitalisatiefactor in de afgelopen vijf jaren gepresenteerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)