« Terug naar zoekresultaten

Overhead

Binnen de organisatie is het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van middelen een continu punt van aandacht, om de overhead zoveel mogelijk te beperken.

Bij deze discussie wordt mede gekeken naar de reserveringen die plaatsvinden voor verenigingsactiviteiten, de raad van bestuur, de raad van toezicht en het OMO-bureau. In 2010 ging 95,6% van het lumpsumbudget direct naar de scholen. In 2011 is dit toegenomen naar 96,2%. In onderstaand overzicht wordt de verdeling weergegeven van de lumpsum over de verschillende geledingen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (bron: Financiële kaders 2011, februari 2012).

Verdeling lumpsum

Doelgroep % van lumpsum budget
Scholen:    
Schoolleiders 1,1%  
Scholen 95,1%  
Totaal scholen   96,2%
     
Verenigingstaken:    
Eigen risicodragerschap 0,8%  
Frictie personeelsaangelegenheden 0,1%  
Projecten / thema's 0,4%  
Licenties en managementinformatie 0,3%  
Contributies 0,2%  
Uitvoering Koers 2016 0,1%  
Rente opbrengsten -0,2%  
Totaal verenigingstaken   1,7%
     
Doordecentralisatiegelden groot onderhoud   0,2%
     
Raad van bestuur en raad van toezicht   0,3%
     
Bureau Ons Middelbaar Onderwijs:    
Personeel 1,3%  
Materieel 0,3%  
Totaal bureau Ons Middelbaar Onderwijs   1,6%
     
Totale lumpsum opbrengsten   100,0%

Tabel 3: Verdeling lumpsum

Hiernaast wordt ook gekeken naar de verdeling van de formatie binnen de gehele organisatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar primaire formatie (onderwijzend personeel en personeel dat direct ondersteunend is aan het primaire proces) en “overhead” (directie en overig ondersteunend personeel). In 2011 kwam het kengetal overhead (overhead ten opzichte van de totale formatie) uit op 21,3%. In 2010 bedroeg deze waarde nog 22,1%.

pagina opties