Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Weerstandsvermogen

bij Ons Middelbaar onderwijs wordt gestuurd op weerstandsvermogen. De raad van bestuur streeft vooralsnog naar een weerstandsvermogen van tenminste 14%. Aan dit streven is in 2011, evenals voorgaande jaren, voldaan.

Kapitalisatiefactor

In dit artikel wordt het verloop van de kapitalisatiefactor in de afgelopen vijf jaren gepresenteerd.

Solvabiliteit

In dit artikel wordt het verloop van solvabiliteit bij Ons Middelbaar Onderwijs in de afgelopen vijf kalenderjaren gepresenteerd. De geconsolideerde balans per 31 december 2011 voldoet aan de richtlijnen uit de notitie ‘Financiële positie onderwijsinstellingen’.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Ook voor deze indicator heeft de commissie Don signaleringsgrenzen aangegeven.

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren.

Kasstromenen financieringsbehoefte

De verwachting is dat de financieringsbehoefte van OMO in de komende vijf jaar zal stijgen. In 2012 zullen in het kader van schatkistbankieren afspraken worden gemaakt over de dekking hiervan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)